Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

45' anh 6 tuan 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Huệ
Ngày gửi: 11h:57' 09-12-2015
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
TAM THANH SECONDARY SCHOOL 45 – MINUTE TEST
NAME:……………………………. SUBJECT: ENGLISH 6
CLASS: 6……… WEEK: 6 – PERIOD: 18

Marks
Teacher’s comments


A. Listening(2ms)
I. Listen and complete the dialogue (1m)
Miss Hoa: Good morning, children.
Children: Good …………………….., Miss Hoa.
Miss Hoa: How are…………………..?
Children: We’re ………….., thank you. How are you?
Miss Hoa: Fine, thanks. Goodbye.
Children: ……………..
II. Listen and complete the sentences (1m)
1. Hello, Miss Hoa. This …………..Lan.
2. Hello, Lan. How old are you? - I’m ………………
B. Language focus (3.5ms)
I. Multiple choice (1.5ms)
1. How old…….Nam?
A. be B. is C. am D. are
2. Is that ……. teacher? – Yes, it is.
A. he B. her C. me D. we
3. She …….. at 20 Tran Phu Street.
A. live B. lives C. am D. are
4. What’s this?- It’s an……..
A. eraser B. armchairs C. clock D. ruler
5. ………. are televisions.
A. This B. That C. It D. These
6. Which one is pronounced differenttly?
A. hi B. live C. nine D. five
II. Match the questions in column A to suitable answers in column B (1m).
A
B
Answers

1. How are you?
2. Where do you live?
3. What is this?
4. What are those?

A. It’s an eraser.
B. Fine, thanks.
C. They are pens.
D. I live on Le loi street.

1. (
2. (
3. (
4. (


III. Odd one out (1m)
1. A. seven B. teacher C. nine D. five
2. A. come in B. classroom C. stand up D. sit down
3. A. engineer B. doctor C. family D. student
4. A. my B. his C. you D. her
C. Reading (2.5ms)
I. Read the text and answer the questions below (1.5ms)
This is my family. There are five people in my family: my mother, my father, my sister my brother and me. We live at 20 Tran Phu Street. My father is fifty. He is an engineer. My mother is forty– nine . She is a nurse. My sister is twenty-five. She is a teacher. My brother is twenty. He is a student. I am fifteen. I am a student.
* Questions
1. Where do you live?
(………………………………………
2. How old is your father?
(………………………………………
3. Is your mother a teacher?
(………………………………………
II. Read the passage and choose the best answer to complete it. (1.m)
Hi. I am Tung. I’m a (1)…………. I’m eleven years old. This is my (2)…….. It is (3)………. Vo Van Kiet street. It is a big school. There are twenty-two classes in (4)…………………school.
1. A. engineers B. student C. engineer D. students
2. A. family B. school C. sister D. brother
3. A. in B. on C. at D. to
4. A. she B. my C. he D. we
D. Writing(2ms)
I. Write about Ngan using cues given (1m)
1. This / be / Ngan
(………………………………………
2. She / is / student.
(………………………………………
II. Make questions for the answers (1m)
1. ………………………………………?
( L_A_N, Lan.
2. ………………………………………?
( Yes, that is my desk.


KEYS
A. Listening(2ms)
I. Listen and complete the dialogue (1m) English 6- Unit 1 – B3. Each correct answer is 0.25ms
1. morning 2 you 3. fine 4. Bye
II. Listen and complete the sentences (1m)
English 6- Unit 1 – C3. Each correct answer is 0.5ms
1. is
2. eleven
B/ Language focus(3.5ms) Each correct answer is 0.25ms
I/ Multiple choice(1.5ms)
 
Gửi ý kiến