Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

BÀI TẬP E 6 TỔNG HỢP(2011-2012)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 17h:07' 29-08-2011
Dung lượng: 283.0 KB
Số lượt tải: 1341
Số lượt thích: 0 người


(GRADE 6) NEW TESTS COLLECTION

*TEST 1:

Phan Thanh Secondary School
Class: 6A…
Name:……………………
Test of English
Subject of 6
Time:45 minutes
 Mark
Teacher’s remarkA/ Language focus (4.5ms)
I/Match the column A with the colunm B (1.5ms) (Nối cột A với cột B)
Column A
Colunm B
Answer

1/ How old is she ?
2/Who’s this ?
3/ What’s his name ?
4/ How many doors are there?
5/ Where do you live ?
6/ What dose he do ?
a/ His name is Tuan
b/ I live in Phan Thanh
c/ She is twelve years old.
d/ He is a student .
e/ This is my mother .
f. There are three.
1/-
2/-
3/-
4/-
5/-
6/-


II/ Check x the correct answers (2ms)(Đánh dấu x trước câu trả lời đúng )
1/How do you ………..your name ? H-U-E , HUE
a.open b.close c.spell d.stand
2/ ………….is your name ?
a.Who b.What c.Where d.How
3/ How old are you ?
a.I’m fine, thanks b.You are fine,thanks c.I’m eleven. d.You’re eleven
4/What are ………? They’re books.
a.this b.that c.the d. those
5/That is ………….ruler.
a. a b.an c.the d.I
6……………..? Fine , thanks .
a.How are you b. How old are you c.What’s your name d.What is this
7/There ……...five people in my family .
a. is b.are c. am d. do
8/Is it a pencil ?
a.Yes, it is b. Yes, is it c.No, it is d. No, is it not


III/ Supply the correct form of “tobe” (1m)(Cho dạng đúng của động từ tobe)
1/She …………a teacher.
2/ Huy and Thu……………students .
3/ I …………. Nhut .
4/ We……………doctors .
B. Reading : (2.5ms)
Linh is a student. She is twelve years old. There are four people in her family : her father, her mother, her brother and her. Her father is a doctor. He is forty years old. Her mother is a teacher. She is thirty-five years old. Her brother is fifteen.
I/ Answer True or Flase : (Trả lời câu hỏi )
1/Linh is a student .→………………….
2/ Her father is a teacher.→……………….
3/ Her brother is fifteen. →………………..

II/ Answer the questons : (Trả lời câu hỏi )
1/ How many people are there in Linh’s family? ->…………………………………………………………….
2/ Is her mother a doctor ? ->…………………………………………………………………………………
C. Writing (3ms)
I/ Put the words in the right order to the sentences (1.5m)(Sắp xếp các từ theo đúng trật tự )
1. Bac Binh / I / in / live . ->………………………………………………………………………………….
2. my / this / house / is . ->……………………………………………………………………………………….
3.six / my /are /family / in / people / there . ->……………………………………………………….
II/ Change the sentences into Negative and Interrogative Form (1.5m)(Đổi sang câu phủ định và nghi vấn )
1/ He is a doctor .
->………………………………………………………………………………………………………
->………………………………………………………………………………………………………?
2/ They are students .
->………………………………………………………………………………………………………
->……………………………………………………………………………………………………….?
3/ That is a book .
->……………………………………………………………………………………………………..
->……………………………………………………………………………………………………?


GOOD LUCK TO YOU !!!!Phan Thanh Secondary School
Class: 7A…
Name:……………………
Test of English
Subject of7
Time:45 minutes
 Mark
Teacher’s remark

A/ Language focus (4.5ms)
I/Match the column A with the colunm B (1 ms)
Column A
Colunm B
Answer

1/ How far is it from your house to school ?
2/ What is his family name?
3/ How do you go to school ?
4/ What’s her address?

a/ It’s Nguyen
b/ 36 Tran Phu Street
c/ It’s about 1 km.
d/ By bike .

1/-
2/-
3/-
 
Gửi ý kiến