Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

BIEB BAN KIEM TRA NOI BO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu
Ngày gửi: 14h:39' 30-12-2015
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT PHÚ QUÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TAM THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Thanh, ngày……tháng……năm 20

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Nội bộ trường học, năm học 2015 - 2016
---------------

Họ và tên giáo viên:……………………………………………..
Dạy môn:…………………………………………………………
Năm vào ngành: …………………………………………………
Nhiệm vụ được giao:…………………………………………….
Đơn vị công tác:…………………………………………………

I . Kết quả kiểm tra:
1. Việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy (công tác giảng dạy)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…..
2. Việc giáo dục của giáo viên (công tác chủ nhiệm...)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Việc thực hiện Điều lệ nhà trường,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Việc thực hiện quy chế chuyên môn và các quy định khác:
a. Về hồ sơ chuyên môn
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Về quy chế chuyên môn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
c. Kết quả xếp loại giờ dạy do người kiểm tra dự (có phiếu dự giờ theo mẫu của Bộ GD & ĐT ).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Kết quả giảng dạy của nhà giáo: do người kiểm tra trực tiếp khảo sát và kết quả học tập bộ môn (sổ gọi tên ghi điểm của lớp do nhà giáo giảng dạy)
Loại giỏi:………………………….đạt tỷ lệ……………..%
Loại khá:………………………….đạt tỷ lệ……………..%
Loại trung bình:…………………..đạt tỷ lệ……………..%
Loại yếu:………………………….đạt tỷ lệ……………..%
Loại kém:…………………………đạt tỷ lệ……………..%
5. Việc thực hiện các nhiệm vụ khác được giao:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Kiến nghị
Với đối tượng kiểm tra:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Với cơ quan quản lý giáo dục các cấp:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN NGƯỜI KIỂM TRA
(ký và ghi họ tên) (ký và ghi họ tên)
HIỆU TRƯỞNG
(ký, đóng dấu và ghi họ tên)


 
Gửi ý kiến