Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

CÔNG VĂN GOP Y DAY THEM HOC THEM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 09h:54' 05-10-2016
Dung lượng: 18.4 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2060 /SGDĐT-KHTC Bình Thuận, ngày 30 tháng 9 năm 2016
V/v xem xét có ý kiến góp ý Dự thảo Liên Sở về Hướng dẫn mức thu và quản lý sử dụng tiền dạy thêm và học thêm


Kính gửi:
- Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông


Ngày 29/3/2013, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; tại mục c, khoản 2, Điều 10; Ủy ban nhân dân tỉnh “Giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính thống nhất trển khai văn bản hướng dẫn việc thu, chi và quản lý tiền học thêm; trong đó cần quy định cụ thể nội dung chi, nguyên tắc chi, quản lý đối với từng loại hình dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường cho phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương”.
Thực hiện Quyết định trên ngày 24/9/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1860/HD-SGDĐT-GDTrH về Hướng dẫn thực hiện Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Các nội dung nêu tại mục 4. Thu, quản lý và sử dụng tiền dạy thêm, học thêm của công văn chưa “quy định cụ thể nội dung chi, nguyên tắc chi, quản lý đối với từng loại hình dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường” và chưa có sự thống nhất của Sở Tài chính.
Để có cơ sở thống nhất với Sở Tài chính văn bản Liên Sở “Hướng dẫn Liên Sở về mức thu và quản lý sử dụng tiền dạy thêm, học thêm” theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo văn bản Liên Sở (gửi đính kèm) và đề nghị:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai cho các trường THCS có dạy thêm trong nhà trường và các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường tại địa phương có ý kiến theo các nội dung liên quan tại dự thảo gửi về Phòng GD&ĐT tổng hợp gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Hiệu trưởng các trường THPT triển khai lấy ý kiến của các tổ chức liên quan trong nhà trường theo các nội dung liên quan của dự thảo, gửi biên bản về Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian tiếp nhận góp ý của các Phòng GD&ĐT và các Trường THPT trước ngày 15/10/2016 (thông qua Phòng KH-TC của Sở) để tổng hợp tham mưu văn bản Liên Sở triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở
- Thanh tra Sở (gửi qua Email để xem xét góp ý);
- Phòng:GDTH
- Phòng GDTrH
- Lưu: VT, KHTC Th..
GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)


Phan Đoàn Thái
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN LIÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – TÀI CHÍNH
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /HDLS-GDĐT-TC
Bình Thuận, ngày tháng 10 năm 2016

 [DỰ THẢO]
HƯỚNG DẪN LIÊN SỞ
Về việc mức thu và quản lý sử dụng tiền dạy thêm học thêm


Thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Tài chính hướng dẫn mức thu và quản lý, sử dụng tiền dạy thêm, học thêm như sau:
1. Căn cứ và nguyên tắc xác định mức thu:
- Căn cứ nhu cầu học tập của học sinh và gia đình phụ huynh học sinh, điều kiện kinh tế của từng vùng, miền của địa phương trên địa bàn học sinh học tập.
- Các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm có thu tiền (nếu được phép), chỉ được thu tiền phục vụ trực tiếp cho dạy thêm, học thêm trên nguyên tắc đảm bảo thu đủ chi, ngoài ra không được thu bất cứ khoản nào khác.
2. Qui định mức thu:
Để phù hợp với điều kiện kinh tế từng vùng, miền trên địa bàn học sinh học tập và phù hợp với việc dạy thêm trong nhà trường và dạy thêm ngoài nhà trường Liên sổ hướng dẫn mức thu
 
Gửi ý kiến