Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

KE HOACH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 10h:27' 02-12-2013
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT PHÚ QUÝ
TRƯỜNG THCS TAM THANH
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ( Tự do ( Hạnh phúc


Số: 30/KH-THCSTT

Tam Thanh, ngày 28 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác pháp chế năm học 2013 - 2014

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-PGD&ĐT ngày 22/11/2013 của Phòng GD&ĐT Phú Quý về việc triển khai thực hiện công tác pháp chế năm học 2013 - 2014. Trường THCS Tam Thanh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác pháp chế năm học 2013 - 2014 như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ pháp chế với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
II. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Kiện toàn tổ chức pháp chế:
- Kiện toàn, bố trí cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và giáo viên môn GDCD.
- Cử giáo viên GVCD, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế do Sở GD&ĐT, Phòng Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
2. Hoạt động pháp chế:
2.1. Về công tác xây dựng pháp luật:
- Soạn thảo văn bản pháp luật theo sự phân công. Tổ chức việc tham gia góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo văn bản QPPL do cấp trên yêu cầu.
- Thực hiện việc soạn thảo các văn bản hành chính theo đúng quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
2.2. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra văn bản QPPL trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương do HĐND và UBND cấp xã ban hành và kiểm tra văn bản hành chính do đơn vị ban hành có chức QPPL.
- Hiệu trưởng có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, phát hiện những mâu thuận, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản QPPL, văn bản hành chính do đơn vị ban hành có chứa QPPL để kiến nghị, đề xuất phương án xử lý.
2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” năm học 2013 - 2014.
- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên môn GDCD. Tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên môn GDCD, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL.
- Tập trung đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa, tăng cường nội dung PBGDPL trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động NGLL. Tổ chức hội thi GVDG môn GDCD; báo cáo viên giỏi cấp trường; tổ chức “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.
- Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật của đơn vị thực sự có hiệu quả.
2.4. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:
Phối hợp với các bộ phận liên quan tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại đơn vị.
2.5. Về công tác bồi thường của Nhà nước:
- Phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý.
- Thực hiện báo cáo kết quả giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý theo quy định.
2.6. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
 
Gửi ý kiến