Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

kiem tra anh 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Công Du
Ngày gửi: 07h:53' 04-04-2011
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
TAM THANH SECONDARY SCHOOL TEST : 45 MINUTES
Name: ………………….. SUBJECT: ENGLISH 6
Class: ……… PERIOD: 88

Marks
Teacher’s comments

A. Listen: Listen the dialogue and check T or F. (1m) ( Lắng nghe các đoạn văn và kiểm tra đúng hay sai).
1. Ly goes jogging twice a week. ( )
2. She listens to music twice a week. ( )
3. She never listens to music. ( )
4. She reas three times a week. ( )
B. Language focus: (3.5ms)
I. Choose the best answer: (1.5ms)
1. …….. it’s cool, I go fishing.
A. What B. When C. How D. Where
2. My father ………. fishing in his free time.
B. does B. plays C. goes D. watches.
3. It’s ……. in the summer and ………in the winter.
A. cold-hot B. hot-warm C. warm – hot D. hot-cold
4. How _______ do you watch television? – Twice a week.
A. often B. many C. much D. long
5. My brother _______ our grandmother next weekend.
A. are visit B. am visiting C. is going to visit D. visits
6. What about _______ soccer this weekend?
A. play B. to play C. playing D. plays
II. Which underlined part is pronounced differently?. (1m) (Tìm từ có âm gạch dưới được đọc khác với những từ còn lại).
1. A. jogging B. hot C. soccer D. cold
2. A. lake B. stay C. day D. want
3. A. badminton B. bike C. ride D. nice
4. A. summer B. uncle C. usually D. hungry
III. Match a word in column A with each suitable phrase in column B: (1m) (Nối 1 từ ở cột A với mỗi nhóm từ thích hợp ở cột B).
A
B
Answers

1. Go
a. soccer
1.

2. Play
b. books
2.

3. Do
c. to the market
3.

4. Read
d. aerobics
4.
C. Read: (3ms)
I. Choose the best option (A, B, C or D) to complete the passage. (1m) (Khoanh tròn vào đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn).
Phong likes jogging very much. Every morning, he (1) ______ with his father. When it is warm, Phong goes (2) _______ in a river with his uncle. Phong travels a lot. This summer, he (3) _______ going to visit Ha Long Bay with his family. He is going to stay in a small hotel (4) ________ two weeks.
1. A. jogs B. jogging C. jog D. jogged
2. A. taking B. dancing C. fishing D. playing
3. A. is B. am C. will D. are
4. A. for B. into C. on D. at
II. Read the passage and answer the questions. (2 ms) (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi).
There are four seasons in a year. They are: spring, summer, fall, and winter. In the spring, the weather is usually warm. There are many flowers in the spring. After spring comes summer. In the summer, it is often hot. People like to go swimming in this season. The fall is the season of fruits. The weather is often cool in the fall. In the winter, it is usually very cold.
1. How many seasons are there in a year?
……………………………………………………………….
2. What is the weather like in the spring?
……………………………………………………………….
3. Is it hot in the summer?
……………………………………………………………….
4. What is the weather like in the fall?
……………………………………………………………….
D. Write: (2.5ms)
I. Write about the activities you do in 4 seasons: (1m) (Viết về các hoạt động bạn làm trong 4 mùa).
In the spring, I ………………………………………………………………
In the summer, I………………………………………………………………..
 
Gửi ý kiến