Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

VAN BAN HUONG DAN THI DUA (BO SUNG)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 16h:17' 12-05-2016
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHÚ QUÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /2015/QĐ-UBND Phú Quý, ngày 24 tháng 6 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng huyện Phú Quý

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và Luật số 39/2013/QH11 ngày 11/6/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/2/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành Quy chế công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện tại Tờ trình số 69/TTr-NV-LĐTBXH ngày 01/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, khen thưởng huyện Phú Quý.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của Chủ tịch UBND huyện Phú Quý về ban hành quy chế thi đua khen thưởng và Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 06/11/2010 của Về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các Điều 11, 12, 31, 32, 33, 34 của Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của UBND huyện Phú Quý.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện, Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Sở Nội vụ tỉnh (Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh); KT. CHỦ TỊCH
- Trung tâm Công báo tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH
- Phòng kiểm tra Văn bản (Sở Tư pháp);
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch huyện; (đã ký)
- Các thành viên HĐTĐKT huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NV-LĐTBXH, Phú. Tạ Minh Nhựt
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHÚ QUÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Thi đua, khen thưởng huyện Phú Quý
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2015/QĐ-UBND
ngày /6/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Pham vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về đối tượng, nguyên tắc, trách nhiệm trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng bao gồm: nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua; tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quy định thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, tổ chức trao thưởng; quyền lợi và nghĩa vụ của các tập thể, cá nhân tham
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓